Издавачка етика

Уредништво часописа Анали Филолошког факултета поштује и примењује међународно прихваћена етичка начела у домену издаваштва Одбора за издавачку етику COPE –  CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS.

Аутори морају да поштују обавезе наведене у уређивачкој политици часописа Анали Филолошког факултета. Свако грубо кршење етичких стандарда који се односе на обавезе аутора за последицу ће имати повлачење објављеног рада, у складу са препорукама Одбора за издавачку етику COPERETRACTION GUIDELINES.

Како би рецензије биле у складу са општим етичким начелимау у издаваштву, рецензенти су у обавези да се придржавају препорука Комитета за издавачку етику COPECOPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.