Transfer pravila V2 u usvajanju germanskih jezika kao L2

Аутори

  • Goran Đ. Maljan

DOI:

https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.11

Кључне речи:

transfer, pravilo V2, germanski jezici, sintaksa, usvajanje L2, usvajanje L3

Сажетак

Pravilo V2 (pozicioniranje ličnog glagola na drugom mestu u rečenici) karakteristično je za većinu savremenih germanskih jezika i predstavlja jedan od najtipičnijih problema u usvajanju germanskih jezika kao L2. Cilj ovog rada je da osnovu različitih istraživanja usvajanja germanskih jezika kao L2 i L3 utvrdi u kojoj meri je pravilo V2 podložno transferu iz jednog jezičkog sistema u drugi i koji faktori utiču na taj transfer. Uzimajući u obzir istraživanja koja problemu usvajanja pravila V2 pristupaju iz različitih perspektiva (ponekad i direktno suprotstavljenih), može se uočiti da transfer ima bitnu ulogu u razvoju pravila V2, iako on ne isključuje uticaj i drugih razvojnih procesa. Transfer pravila V2 je dosledan (pozitivan i negativan) i prisutan je ne samo na sintaksičkom, već i pragmatičkom planu. Pored toga, transfer se ne vrši samo iz L1, već je moguć i iz nekog drugog L2, što znači da tipološka svojstva L1, L2 i eventualno L3 predstavljaju jedan od najvažnijih faktora u transferu pravila V2. Određena istraživanja ukazuju i na značaj drugih faktora, kao što su psihotipologija, L2 status, lingvistička i metalingvistička kompetencija i dr, što transfer pravila V2 u celini čini vrlo složenim procesom.

Downloads

Објављено

2016-11-30

Како цитирати

Maljan, G. Đ. . (2016). Transfer pravila V2 u usvajanju germanskih jezika kao L2. Анали Филолошког факултета, 28(2), 219–237. https://doi.org/10.18485/analiff.2016.28.2.11

Bрој часописа

Секција

Чланци